Internationaal

Hermus Notaris laat zich bij de ontwikkeling van haar producten mede leiden door het buitenlandse recht. In België bij voorbeeld wordt een initiatiefwet van kracht op het gebied van erfrecht voor de langstlevende in fusiegezinsituaties en het relatievermogensrecht wordt geupdated. België is dus toonaangevend op dit rechtsgebied in Europa. Naast een aanpassing van de beperkte gemeenschap van goederen komt een keuzestelsel van verrekening van aanwinsten. De positie van kinderen uit een eerdere relatie wordt weloverwogen gewogen met de belangen van de laatste (stief-)ouder.

Anders dan in Nederland zijn hier wel principiële weloverwogen keuzes gemaakt en is niet sprake van haastig patchwork. We kunnen er veel van leren en met mooie producten kunnen we de valkuilen van de Nederlandse polderwetgeving te lijf. Hermus Notaris heeft er in het Nederlandse wetgevingstraject al op gewezen zie de publicatie in EB 2016,54. We hadden beter internationaal moeten samenwerken op dit gebied.

De Belgische wetten gaan op 1 september 2018 in. De Nederlandse relatievermogensvoorwaarden Hermus I en II en ook de relatievermogenstestamenten die we eind 2017 lanceerden lopen er op vooruit. Jammer dat we in Nederland mooi maatwerk moeten maken waar het buitenland (zoals ook Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk) een mooie uitgekristalliseerde wetgeving kent.